2021.01.21
|
Allmän

Stöd som inte längre går att söka

Här samlar vi information om de stöd som inte längre går att söka för företag under coronapandemin. Informationen uppdateras kontinuerligt. Artikeln uppdateras kontinuerligt, senast uppdaterad 2021-01-21.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Under perioden 1 mars till 30 juni 2020 sänktes arbetsgivaravgifterna och de har nu upphört att gälla.

Tillfällig hyresrabatt

Företag i särskilt utsatta branscher som är konsumentnära och drabbas särskilt hårt kunde få del av ett särskilt hyresstöd efter överenskommelse med hyresvärden. Exakt vilka branscher som omfattas framgår en förordning och det är företagens registrerade SNI-koder som styr om de kan omfattas av stödet. Den 2 juli beslutade regeringen om en utvidgning som innebär att fler branscher kan omfattas av stödet. Även om sista ansökningsdag för stödet har passerats kan denna förteckning ha betydelse för omställningsstöd och därför sammanfattas den här.

Exempel på företag som ursprungligen omfattas SNI-koder (tre- resp. femsiffernivå=
Handel med bilar, släpvagnar, reservdelar och tillbehör till fordon 451, 45320, 454
Annan varuhushandel och detaljhandel med brett sortiment som inte är livsmedel (högst 35 % livsmedel m.m.) 47191, 47199
Specialiserad butikshandel, även livsmedel och sällanköpsvaror 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478
Hotell och restaurang, inkl. camping och catering m.m. 551, 552, 553, 559, 561, 562, 563
Resebyråer och arrangemang av resor, kongresser m.m. 79110, 79120, 79900, 82300
Tand-, fysioterapeutisk-, hår-, skönhets- och kroppsvård 86230, 86904, 86905, 96021, 96022, 96040
Litterärt och konstnärligt skapande, filmvisning, teatrar, museer, djurparker, sporthallar, gym, idrottsföreningars verksamhet och annan fritids- och nöjesverksamhet 59140, 90010, 90020, 90030, 90040, 91020, 91040, 93119, 93120, 93130, 93210, 93290
Reparationer av datorer, hemelektronik, skor, möbler, ur och hushållsartiklar 95110, 95120, 95210, 95220, 95230, 95240, 95250, 95290
Övriga konsumenttjänster 96090

 

Exempel på företag som tillkommit efter utvidgning SNI-koder (tre- resp. femsiffernivå=
Bilverkstäder 452
Uthyrning av hushållsartiklar 772
Porträttfotografering 74201
Biluthyrning 77110
Utbildning inom sport, fritid, musik, dans och kultur samt trafikskolor 85510, 85522, 85530
Konsumenttvätt 96012

 
Stödet fungerade på följande sätt. Hyresgästen och hyresvärden gör en skriftlig överenskommelse om tillfällig nedsättning av den fasta hyran under perioden april till juni. Det är tillåtet att villkora överenskommelsen så att nedsättningen endast gäller om statligt stöd utgår. Avtalet om detta måste vara klart senaste den 30 juni 2020, för de tillkommande branscherna är tidpunkten 31/7. Staten kommer i efterhand att betala ut max 25 % av den nedsatta hyran till hyresvärden. Tanken är alltså att hyresgästen ska betala 50 %, staten 25 % och hyresvärden avstå från 25 %. Hyresvärden söker i efterhand om ersättning för nedsättningen hos vissa länsstyrelser, Ansökan måste ske mellan den 1 juli och den 31 augusti 2020, ansökan sker i en särskild e-tjänst. Det är frivilligt för hyresvärdarna att gå med på en uppgörelse men det
rekommenderas både av regeringen och av Fastighetsägarna m.fl.

Stödet som staten betalar ut anses av Skatteverket vara direkt kopplat till priset. Detta innebär att bidraget ska ingå i beskattningsunderlaget för moms när hyresgästen driver skattepliktig verksamhet. Momsen på bidraget bör därför faktureras hyresgästen, som ju har avdragsrätt för detta. Utifrån ovanstående exempel fakturerar hyresvärden hyresgästen 75 % av momsen och 50 % av hyran samt får ersättning med 25 % av hyran från staten.

Skattefrihet för fri parkering och mindre gåvor

En tidsbegränsad regel införs som innebär att förmån av fri parkering vid arbetsplatsen inte ska tas upp som förmån. Inte heller gåvor till anställda som sammantaget uppgår till högst 1 000 kr per anställd ska tas upp som skattepliktig förmån. Undantaget gäller andra gåvor än kontanter och liknande. Reglerna gäller alla anställda och arbetsplatser. Sociala avgifter ska inte tas ut på förmånen. De tillfälliga reglerna gäller för förmåner mellan den 1 april och 31 december 2020.

Omställningsstöd för mars till juli

Omställningsstöd för mars och juli 2020 kunde sökas om omsättningen minskat mer än 30 % jämfört med motsvarande period föregående år.Villkoren för stödet har beskrivits ovan under omställningsstöd.