2023.05.14
|
Redovisning

Sänkt skatt på uthyrning av bostad

Förslag om sänkt skatt på uthyrning av bostad (Bild Tumisu, Pixabay, beskuren)

Regeringen har skickat ut förslag om bland annat sänkt skatt på uthyrning av bostad för att testa gensvaret inför förhandlingarna om höstbudgeten 2024. Förslaget innehåller även ändringar för samfälligheter och vid allframtids-upplåtelser.

Promemorian ingår i ett paket med olika skattefrågor inför höstbudgeten.

Sista svarsdag för remissen är den 28 juli 2023.

 

Privatbostad: Högre skattefritt belopp vid uthyrning av bostad

Schablonavdraget vid uthyrning av bostad höjs enligt förslaget från 40 000 kr till 50 000 kr per år. Det är första höjningen sedan 2013 (promemorian s. 9).

Schablonavdraget gäller vid uthyrning av privatbostadsfastighet, privatbostad och hyreslägenhet. Bostad som innehas med bostadsrätt räknas som privatbostad.

Förslaget medför ändring av 42 kap. 30 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Förutom schablonavdraget får du som hyr ut din privatbostad dessutom göra avdrag för dina kostnader enligt följande oförändrade regler (42 kap. 31 § IL).

  • Privatbostadsfastighet (till exempel villa): 20 % av hyresintäkten
  • Bostadsrätt: Den del av din avgift eller hyra som avser den uthyrda delen, men inte eventuellt kapitaltillskott som ingår i avgiften eller hyran
  • Hyresrätt: Den del av din hyra som avser den uthyrda delen av bostaden

Schablonavdraget tillsammans med kostnadsavdraget får inte vara högre än intäkten för uthyrningen. Det gäller redan idag.

Dagens undantag ska fortsätt att gälla, nämligen att du får i stället bara göra ett skäligt avdrag för faktiska utgifter om du hyr ut till (42 kap. 32 § IL):

  • Svenskt handelsbolag som du eller närstående är delägare i
  • Din eller någon närståendes arbetsgivare
  • Kommentar: Undantaget gäller även uthyrning till ditt eget aktiebolag, eftersom bolaget i så fall är din arbetsgivare

 

Samfällighet: Högre skattefri kapitalvinst vid fastighetsbildning

Beloppsgränsen höjs från 5 000 kr till 42 000 kr vid överföring av mark eller andel i samfällighet genom fastighetsreglering eller klyvning. En kapitalvinst som överstiger beloppsgränsen blir skattepliktig med det överskjutande beloppet.

Beloppsgränsen infördes 1972 och blev ett fribelopp 1976. Förslaget är nu att höja fribeloppet med förändringen av konsumentprisindex (KPI) sedan 1971 vilket skulle bli 41 800 kr. Förslaget är därför att höja fribeloppet till avrundat 42 000 kr.

Förslaget medför ändring av 45 kap. 5 § IL.

 

Fastighet: Högre skattefri allframtids-upplåtelse

Det schabloniserade omkostnadsbeloppet vid allframtids-upplåtelser höjs från 5 000 kronor till 12 000 kronor.

Beloppsgränsen infördes 1969 som ett fribelopp och höjdes senast 1987. Förslaget är nu att höja fribeloppet med förändringen av konsumentprisindex (KPI) sedan 1987 vilket skulle bli 11 135 kr. Förslaget är därför att höja fribeloppet till avrundat 12 000 kr.

Förslaget medför ändring av 45 kap. 24 § IL.

Fribeloppet är ett alternativ till att i stället göra avdrag med verkliga omkostnadsbeloppet.

 

Samfällighet: Högre skattefri inkomst från samfällighet

Beloppsgränsen höjs från 600 kr till 1 500 kr för beskattning av inkomst från delägarbeskattad samfällighet.

Beloppsgränsen infördes under 1970-talet som ett fribelopp och höjdes senast 2004. En inkomst som överstiger beloppsgränsen blir skattepliktig med det överskjutande beloppet. Av förenklingsskäl är förslaget nu att höja fribeloppet mer än vad som motsvarar ökningen av KPI, nämligen till 1 500 kr.

Förslaget medför ändringar av 15 kap. 10 § IL, 39 kap.26 § IL och 42 kap. 29 § IL.

Förslaget leder också till en följdändring av 22 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, beträffande gränsen för kontrolluppgift.

 

Genomförande

Förslagen i promemorian ska börja gälla den 1 januari 2024, om de genomförs.

Remissutfallet och budgetförhandlingarna avgör nämligen om förslagen i promemorian kommer att tas med i budgeten och i vilken form.

 

Kontakta oss om nyheterna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Men tänk på regeringens signaler om att innehållet i förslagen kan komma att ändras innan det är dags för höstbudgeten.

Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.