Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och vidtar därför de åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt. Vi hanterar alla kunder med sekretess och signerar även sekretessavtal med alla våra anställda. Vi har en policy i vår personalhandbok som årligen godkänns av samtliga anställda i bolaget.

Personuppgiftsansvarig

Metric Accounting är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget.

När sker behandling av personuppgifter?

Metric Accounting behandlar dina personuppgifter när du:
– Anlitar oss för våra tjänster
– Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
– Söker kontakt med oss

Registrerade uppgifter

När privatperson eller representant för ett företag gör beställningar av våra tjänster registreras namn, personnummer (i vissa fall), adress, telefonnummer och mejladress. Vi registrerar de uppgifter som du väljer att lämna. Om du själv lämnar känslig information, utgår vi från att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du anlitar oss för våra tjänster blir du kund till oss. De personuppgifter som du lämnar i samband med detta registreras i vårt kundregister och används för administration av den avtalade tjänsten. Uppgifterna kan komma att användas för uppföljning och utveckling av Metric Accountings tjänsteutbud.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

När du är kund hos oss kan den information som finns i kundregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Metric Accounting, i den utsträckning det krävs för att administrera eller utföra vår tjänst. Detta gäller även när du deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss.

I samtliga ovan nämnda situationer är Metric Accounting personuppgiftsansvarig och de leverantörer som vi använder oss av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa Metric Accountings instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Metric Accountings instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.
Läs med om detta här.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera. Som redovisningsbyrå har vi även krav att arkivera underlag i minst 10 år. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i vårt kundregister även efter det att kundförhållandet har upphört för att möjliggöra branschrelevanta uppföljningar, de kvarstår i registret till dess att du begär att uppgifterna skall tas bort.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Metric Accounting. Du skall i sådant fall begära detta skriftligen till oss (för adress, se ovan). Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, hör du av dig till oss och begär en ändring.

Länkar

På Metric Accountings webbplats förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Metric Accounting har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.