Testamente

Lagstiftningen reglerar vad som ska hända med dina tillgångar och skulder när du dör, men det är inte alls säkert att resultatet blir som du vill. Därför har du möjlighet att reglera en hel del via testamente – inom lagens ramar. Du bör absolut använda den möjligheten för att styra skyddet för dina efterlevande till det bästa möjliga.

Ett bra utformat testamente kan också undanröja eller åtminstone minska risken för tvister efter ett dödsfall, något som annars kan vara mycket uppslitande ovanpå ett redan känslosamt skede efter dödsfallet.

 

Lagstiftning om arv och testamente

Lagstiftningen om arv och testamente finns i Ärvdabalken (1958:637), förkortat ÄB. Lagen är alltså gammal och det avspeglas i det ålderdomliga språket. Lagen uppdateras dock kontinuerligt och nyare delar är modernare formulerade.

 

Vilka ärver

Lagstiftningen reglerar nästan enbart arv till släktingar. Sambo ärver aldrig, make/maka ärver, men inte alltid allt.

Om du är gift så ärver din make allt efter dig. Om du har särkullbarn, där alltså någon annan än din make är den andre föräldern, så har dock särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt. Din make har då rätt att få behålla åtminstone motsvarande fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § ÄB).

Lagstiftningen delar in arvtagare i tre klasser – arvsklasser (2 kap. ÄB). Det är bara släktingar som ärver enligt dessa regler.

 1. Bröstarvingar: Dina barn är de närmaste arvingarna och de delar lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB)
  • Om barn har avlidit så ärver det barnets barn den andelen i sin tur
  • Väntar du barn vid ditt dödsfall så ingår barnet efter födseln bland de som ärver (1 kap. 1 § ÄB)
 2. Om du inte har barn så ärver dina föräldrar hälften var efter dig (2 kap. 2 § ÄB)
  • Om någon av dina föräldrar har avlidit så ärver dina syskon den förälderns andel
  • Särskilda regler finns om vem som ärver om syskon har avlidit
  • Särskilda regler finns för halvsyskon till dig
 3. Om du inte har barn, föräldrar, syskon eller deras barn i livet så ärver dina farföräldrar och morföräldrar lika mycket var efter dig (2 kap. 3 § ÄB)
  • Särskilda regler finns om vem som ärver om dina farföräldrar eller morföräldrar har avlidit

 

Analysera effekterna

Du bör fråga dig om lagstiftningen leder rätt i just din situation, beroende på om du är ensamstående, sambo eller gift och om du har barn eller inte m m. Leder lagstiftningen till rätt skydd för dina efterlevande? Kan dina efterlevande bo kvar i bostaden?

Det är inte helt lätt att läsa ut konsekvenserna av lagstiftningen, så du bör göra en analys tillsammans med en jurist specialiserad på arv och testamente och sedan jämföra utfallet med hur du skulle vilja ha det. Vill du ändra utfallet så behöver ett testamente upprättas.

 

Testamentets utformning

För att styra hur dina tillgångar fördelas efter din död upprättar du testamente. Du kan också komplettera med försäkringar.

Det finns lagstiftade krav på hur ett testamente ska vara utformat för att vara giltigt (10 kap. 1 § ÄB)

 • Ska vara skriftligt
 • Ska undertecknas med två vittnen samtidigt närvarande
 • Vittnena ska intyga att de vet om att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte känna till innehållet

Inbördes testamente förekommer också. Det är när två eller flera personer skriver ett gemensamt testamente.

 

Testamentets innehåll

Ett testamente ska uttrycka din sista vilja och det kan reglera en mängd olika saker, beroende på vad du tycker är viktigt, men det måste hålla sig inom lagstiftningen för testamente.

Exempel på vad som kan ingå är följande.

 • Vilka ska ärva efter dig?
  • Här kan du även förordna att en person som inte är släkting ska kunna ärva
 • Om du har företag, vad ska hända med det?
 • Hur ska arvet fördelas?
 • Ska arvet vara enskild egendom?
  • Om du reglerar att arvet ska vara enskild egendom så skyddar du arvtagaren mot att förlora egendomen, t ex vid skilsmässa
   • Du kan även skydda egendom för egen del när du är i livet genom att göra den till enskild, det görs genom äktenskapsförord
   • När vi upprättar aktieägaravtal brukar vi skriva in att aktierna i det egna företaget ska vara enskild egendom
 • Legat?
  • Egendom, avkastning eller pengar som ska reserveras särskilt för en person
  • Exempel på successivt legat: Du testamenterar en fastighet till dina barn, men förordnar i testamentet att din efterlevande make har rätt att bo i fastigheten livet ut och att barnen ärver först efter makens död
 • Vilket lands lagstiftning ska gälla?
  • Utgångspunkten är sedan den 17 augusti 2015 att lagstiftningen för landet du är bosatt i gäller när du avlider
  • Bor du i ett annat land än du är medborgare i? Finns arvtagare i annat land? Då bör du undersöka nu om konsekvenserna enligt lag och testamente blir rätt när du avlider, eller om du ska försöka reglera i testamentet vilket lands lagstiftning som ska tillämpas
 • Hur du vill att din begravning ska gå till och var?
  • Kremering eller begravning, särskild ceremoni eller utan ceremonier etc
 • Sociala medier: Vill du att dina konton ska finnas kvar eller tas bort?
  • Här är det mycket viktigt att informera om lösenord m m så att efterlevande kan påverka eller ta bort kontot
  • Det har visat sig kunna vara mycket svårt annars att komma åt en avlidens konto på t ex Facebook
 • Vem vill du ska göra bouppteckning, handlingar om fördelning av arv, hålla i kontakter med myndigheter etc?
  • Du kan om du vill utse en särskild person, en testamentsexekutor

Tänk på att underlätta för dina efterlevande. Skriv en förteckning över dina tillgångar och var de finns, vilka försäkringar som finns m m. Förteckningen bör förvaras tillsammans med originalet av testamentet och på ett säkert ställe, t ex i ett bankfack. Informera dina efterlevande om att ett testamente finns och var.

 

Oförmögen men inte avliden

Du kan reglera separat vad som ska göras om du blir så allvarligt sjuk att du inte kan ta hand om dig själv. Det gör du bäst i med en framtidsfullmakt.

 

Uppdatera testamentet regelbundet

Dina förutsättningar förändras under livets gång. Det gör kanske också din inställning till innehållet i testamentet. Det kan t ex vara skillnad på om barnen är små eller vuxna och utflugna.

Se över ditt testamente regelbundet, t ex en gång om året oavsett om det har hänt något eller inte. Vid behov, uppdatera innehållet så att det alltid är aktuellt. Det går till så att du upprättar ett nytt testamente, som ersätter det gamla.

Det finns allt för många testamenten som verkade bra när de upprättades men vid ett dödsfall blir det ändå tokigt därför att verkligheten har blivit annorlunda.