Sälja företag - Så funkar det

Att sälja företag är en komplex process som kräver noggrann planering, förberedelse och strategi. Nedan följer en övergripande översikt över hur försäljningsprocessen vanligtvis fungerar:

 1. Förberedelse och planering inför att sälja företag: Innan du börjar processen att sälja företag är det viktigt att förbereda och planera noggrant. Detta inkluderar att utvärdera företagets ekonomiska prestanda, tillgångar och skulder, samt att identifiera eventuella förbättringsområden som kan öka värdet på företaget inför försäljningen.
 2. Val av rådgivare: Många företagare väljer att anlita professionella rådgivare och experter, såsom advokater, revisorer och företagsmäklare, för att hjälpa till med försäljningsprocessen. Dessa experter kan ge värdefull rådgivning och stöd genom varje steg av försäljningen.
 3. Fastställande av försäljningspris: Ett av de första stegen i försäljningsprocessen är att fastställa ett realistiskt försäljningspris för företaget. Detta kan göras genom att utföra en grundlig företagsvärdering som tar hänsyn till olika faktorer, såsom företagets intäkter, tillgångar, lönsamhet och tillväxtpotential.
 4. Marknadsföring och marknadsföring: När försäljningspriset är fastställt är det dags att marknadsföra företaget till potentiella köpare. Detta kan göras genom att använda olika marknadsföringskanaler och nätverk, inklusive företagsmäklare, branschorganisationer, affärsmässor och online-plattformar.
 5. Förhandlingar och avtal: När intresserade köpare har identifierats är det dags att inleda förhandlingar om försäljningen av företaget. Detta kan innefatta att förhandla om försäljningspriset, villkor och andra detaljer i försäljningsavtalet. Det är viktigt att ha professionell rådgivning under denna process för att säkerställa att dina intressen skyddas.
 6. Due diligence: Innan försäljningen slutförs kommer köparen vanligtvis att genomföra en grundlig due diligence-undersökning av företaget för att verifiera dess ekonomiska status, tillgångar, skulder och juridiska situation. Det är viktigt att vara beredd att tillhandahålla all nödvändig information och dokumentation under denna process.
 7. Slutförande av försäljning: När alla förhandlingar är avslutade och eventuella villkor har uppfyllts kan försäljningen av företaget slutföras. Detta innebär att underteckna det slutliga försäljningsavtalet och överföra ägandet av företaget till köparen, samt att ta emot betalningen för försäljningen.

Att sälja ett företag kan vara en komplex och utmanande process, men med rätt planering, förberedelse och professionell rådgivning kan det också vara en mycket lönsam och givande upplevelse.

 

Förberedelser inför att sälja företag

 

Förberedelser inför att sälja företag är en noggrann planerad process som kräver tid och engagemang. Här är några steg att följa för att förbereda företaget inför en försäljning:

 1. Utvärdera företagets ekonomiska ställning: Det första steget är att noggrant granska företagets ekonomiska ställning. Detta inkluderar att analysera företagets intäkter, kostnader, vinster och förluster. Det är viktigt att identifiera och adressera eventuella ekonomiska svagheter eller problem som kan påverka försäljningspriset.
 2. Organisera och uppdatera dokumentationen: Se till att all företagsdokumentation är organiserad och uppdaterad. Detta kan inkludera finansiella rapporter, avtal, licenser, kontrakt, anställningsavtal och andra viktiga dokument. Att ha en komplett och väldokumenterad dokumentation kommer att underlätta försäljningsprocessen och öka förtroendet hos potentiella köpare.
 3. Förbättra företagets lönsamhet och effektivitet: Före försäljningen kan det vara fördelaktigt att vidta åtgärder för att förbättra företagets lönsamhet och effektivitet. Detta kan innebära att minska onödiga kostnader, öka intäkterna, optimera verksamhetens processer och maximera företagets värde.
 4. Minska risker och skapa stabilitet: Potentiella köpare är intresserade av att minimera riskerna och säkerställa att företaget är stabilt och hållbart på lång sikt. Det är därför viktigt att identifiera och minska eventuella risker, såsom juridiska problem, skulder eller beroende av enstaka kunder eller leverantörer.
 5. Utför en företagsvärdering: Innan du sätter igång med försäljningsprocessen är det viktigt att fastställa ett realistiskt försäljningspris genom att genomföra en företagsvärdering. Detta kan göras genom att använda olika metoder och kriterier för att bedöma företagets värde, inklusive intäkter, tillgångar, lönsamhet och tillväxtpotential.
 6. Anlita professionell hjälp: Att sälja ett företag är en komplex process som kräver professionell hjälp. Det kan vara värt att anlita experter som advokater, revisorer, företagsmäklare och finansiella rådgivare för att hjälpa dig genom försäljningsprocessen och säkerställa att alla juridiska och ekonomiska frågor hanteras korrekt.

Genom att noggrant förbereda ditt företag innan du påbörjar processen av att sälja företag kan du öka dina chanser att uppnå en smidig och framgångsrik försäljning till ett optimalt pris.

 

Värdering av ditt företag

 

Företagsvärdering är en komplex process som innefattar flera steg och metoder för att fastställa ett företags värde. Här är en översikt över hur värdering av ett företag vanligtvis går till:

 1. Bestäm syftet med värderingen: Det första steget i värderingsprocessen är att klargöra syftet med värderingen. Olika situationer kan kräva olika värderingsmetoder. Exempel på syften kan vara att fastställa försäljningspriset inför en försäljning av företaget, bedöma värdet för skatteändamål eller för att bedöma företagets värde inför en kapitalanskaffning.
 2. Samla information om företaget: Nästa steg är att samla in all relevant information om företaget som kommer att användas i värderingsprocessen. Detta kan inkludera finansiell information såsom årsredovisningar, balansräkningar, resultaträkningar och kassaflödesanalyser, samt information om företagets tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
 3. Välj en värderingsmetod: Det finns flera olika metoder som kan användas för att värdera ett företag, och valet av metod beror oftast på företagets bransch, storlek, tillväxttakt och andra faktorer. De vanligaste värderingsmetoderna inkluderar inkomstbaserade metoder (till exempel diskonterade kassaflödesmetoden och multiplikations metoden), tillgångsbaserade metoder (till exempel substansvärdesmetoden och likvidationsvärdesmetoden) och marknadsbaserade metoder (till exempel jämförelse med jämförbara företag eller transaktioner).
 4. Utför värderingen: När värderingsmetoden har valts och all relevant information har samlats in är det dags att utföra själva värderingen. Detta innebär att tillämpa den valda värderingsmetoden på företagets finansiella data och andra relevanta faktorer för att fastställa ett värde för företaget.
 5. Utvärdera och dra slutsatser: Efter att värderingen har genomförts är det viktigt att utvärdera resultaten och dra slutsatser baserat på den information som har samlats in och de metoder som har använts. Det kan vara användbart att jämföra det uppskattade värdet med marknadspriser och andra relevanta jämförelser för att bedöma om värderingen är rimlig och realistisk.
 6. Kommunicera resultaten: Slutligen är det viktigt att kommunicera resultaten av värderingen till intressenterna, såsom företagets ägare, styrelse och potentiella köpare eller investerare. Tydlig och transparent kommunikation är avgörande för att säkerställa förståelse och acceptans av värderingen och dess underliggande förutsättningar.

 

Due diligence och juridiska aspekter inför att sälja företag

 

Under processen av att sälja företag är due diligence och hanteringen av juridiska aspekter kritiska för att säkerställa att både säljaren och köparen är korrekt informerade och skyddade. Här är en översikt över due diligence och de viktigaste juridiska aspekterna vid försäljningsprocessen:

 1. Vad är Due Diligence? Due diligence är en process där köparen noggrant granskar och analyserar företagets ekonomiska, juridiska och operativa förhållanden innan ett köp slutförs. Syftet är att identifiera eventuella risker, problem eller potentiella problem som kan påverka köparens beslut eller förhandlingsposition.
 2. Typer av Due Diligence:
  – Finansiell Due Diligence: Granskning av företagets ekonomiska ställning, inklusive finansiella rapporter, kassaflöden, tillgångar och skulder.
  – Juridisk Due Diligence: Granskning av företagets juridiska struktur, kontrakt, immateriella tillgångar, tvister och juridiska överenskommelser.
  – Operativ Due Diligence: Granskning av företagets verksamhet, processer, personal och operativa risker.
 3. Genomförande av Due Diligence:
  – Köparen kan antingen utföra due diligence internt eller anlita externa rådgivare och specialister, såsom revisorer, advokater och branschkonsulter.
  – Säljaren förväntas samarbeta och tillhandahålla all nödvändig information och dokumentation för due diligence-processen.
 4. Resultat av Due Diligence:
  – Efter genomförandet av due diligence kommer köparen att utvärdera resultaten och identifiera eventuella risker eller problem som kan påverka försäljningspriset eller villkoren för transaktionen.
  – Resultaten av due diligence kan leda till ytterligare förhandlingar, justeringar av försäljningspriset eller villkoren för transaktionen, eller till och med till att köparen drar sig ur affären om allvarliga problem upptäcks.

 

Juridiska aspekter vid processen av att sälja företag

 

 1. Företagsstruktur och dokumentation:
  – Det är viktigt att företagets juridiska struktur och dokumentation är korrekt och uppdaterad, inklusive företagsregister, ägaravtal, aktieägaravtal, styrelseprotokoll och bolagsordningar.
 2. Kontrakt och avtal:
  – Alla kontrakt och avtal som företaget är bundet till bör granskas noggrant för att säkerställa att de är giltiga, uppfylls och inte medför några betydande juridiska risker eller skyldigheter för köparen.
 3. Immaterialrätt och tillgångar:
  – Eventuella immateriella tillgångar, såsom varumärken, patent, upphovsrätt och licenser, bör säkerställas och skyddas genom korrekta registreringar och avtal.
 4. Tvister och rättsliga förfaranden:
  – Eventuella tvister, rättsliga förfaranden eller hot om rättsliga åtgärder som företaget är involverat i bör identifieras och hanteras korrekt för att undvika överraskningar för köparen.
 5. Regulatory Compliance:
  – Företaget bör följa alla tillämpliga lagar, regler och bestämmelser inom sin bransch och jurisdiktion för att undvika rättsliga problem och böter:
 6. Skatter och skatteregler:
  – Skattefrågor och skatteregler bör granskas för att säkerställa att företaget inte har några obetalda skatter eller skattefrågor som kan påverka köparen efter transaktionen.

Att hantera due diligence och juridiska aspekter vid försäljningsprocessen är avgörande för att minimera risker och säkerställa en smidig och framgångsrik transaktion för både säljaren och köparen. Det är viktigt att involvera professionell rådgivning och expertis för att säkerställa att alla aspekter av processen hanteras korrekt och effektivt.

 

Förhandling och avtalskrivning

 

När det kommer till att sälja företag är förhandlingar och avtalsskrivning centrala delar av processen för att säkerställa en framgångsrik affär. Förhandlingar handlar om att komma överens om försäljningspris och andra villkor med potentiella köpare, medan avtalsskrivning innebär att formalisera dessa överenskommelser i ett skriftligt avtal. 

Under förhandlingarna är det viktigt att vara öppen för dialog och att ha klara mål och gränser. Att förstå både sina egna och motpartens behov och prioriteringar kan underlätta processen och leda till en ömsesidigt fördelaktig överenskommelse. Förhandlingarna kan också innefatta att lösa eventuella meningsskiljaktigheter eller förhandlingar om försäljningspriset, betalningsvillkor, eventuella garantier och representationer, samt andra villkor som är relevanta för affären.

När förhandlingarna är avslutade är nästa steg att formalisera överenskommelserna i ett skriftligt avtal. Detta avtal bör tydligt specificera alla villkor för försäljningen, inklusive försäljningspriset, betalningsvillkor, eventuella garantier och representationer från säljarens sida, samt andra relevanta aspekter av transaktionen. Det är viktigt att avtalet är noggrant utformat för att undvika missförstånd eller tvister i framtiden och att det juridiskt håller i enlighet med gällande lagstiftning och praxis.

Att anlita professionell hjälp från advokater och andra experter är ofta avgörande under förhandlings- och avtalsprocessen för att säkerställa att alla juridiska och ekonomiska aspekter hanteras korrekt och att dina intressen skyddas. 

 

Skatter vid försäljning av företag

 

 

När du ska sälja företag är det viktigt att förstå de skattemässiga konsekvenserna, då dessa kan påverka den totala avkastningen av försäljningen. Nedan följer en översikt över de vanligaste skatterna vid försäljning av företag:

 1. Kapitalvinstskatt: En av de främsta skatterna som vanligtvis uppstår vid försäljning av företag är kapitalvinstskatt. Kapitalvinsten är skillnaden mellan försäljningspriset för företaget och dess justerade inköpskostnad eller bokförda värde. Kapitalvinsten beskattas vanligtvis till en lägre skattesats än vanliga inkomstskatter.
 2. Inkomstskatt på vinsten: Om företaget är strukturerat som en enskild firma eller ett handelsbolag, kan vinsten från försäljningen också beskattas som inkomstskatt till vanliga inkomstskattesatser. Detta kan vara betydligt högre än kapitalvinstskattesatserna, särskilt om företaget har genererat betydande vinster.
 3. Skatt på goodwill: Om försäljningen inkluderar goodwill, det vill säga värdet av företagets immateriella tillgångar såsom varumärken och kundrelationer, kan detta också beskattas som kapitalvinst eller inkomstskatt beroende på företagsstrukturen och skattereglerna i den aktuella jurisdiktionen.
 4. Moms och andra indirekta skatter: I vissa fall kan moms eller andra indirekta skatter vara tillämpliga på försäljningen av företaget, särskilt om företaget är involverat i försäljning av varor eller tjänster som omfattas av momsregler.
 5. Skatteplanering: För att minimera skattekonsekvenserna vid försäljning av ett företag kan skatteplanering vara ett användbart verktyg. Detta kan innefatta att utnyttja skatteförmåner, avdrag och undantag som är tillgängliga enligt gällande lagstiftning, samt att använda olika företagsstrukturer eller transaktionsstrukturer för att optimera skatteeffekten. 

Att förstå och planera för de skattemässiga konsekvenserna vid försäljning av ett företag är avgörande för att säkerställa att transaktionen är ekonomiskt gynnsam och att eventuella överraskningar eller problem undviks i efterhand. Det är därför viktigt att söka professionell skatterådgivning och juridisk rådgivning för att optimera skatteeffekten.

 

Sälja aktiebolag och handelsbolag

 

Att sälja aktiebolag (AB) eller ett handelsbolag är en betydande affärsmässig transaktion som kräver noggrann planering och genomförande för att uppnå bästa möjliga resultat. Oavsett om det är en strategisk exit eller ett steg mot nya affärsmöjligheter, är försäljningen av ett AB eller handelsbolag en komplex process som kräver uppmärksamhet på flera olika områden. Med noggrann planering och professionell hjälp kan det resultera i en framgångsrik och lönsam affär för alla parter involverade.

 

Skillnad mellan försäljning aktiebolag och ett handelsbolag

 

Att sälja ett aktiebolag (AB) och ett handelsbolag har sina egna unika utmaningar och förutsättningar. Här är några huvudsakliga skillnader att beakta mellan att sälja ett AB och ett handelsbolag:

 1. Juridisk struktur: Ett aktiebolag och ett handelsbolag har olika juridiska strukturer. Ett aktiebolag är en separat juridisk person från sina ägare, medan ett handelsbolag är en juridisk enhet där ägarna ansvarar personligen för bolagets förpliktelser.
 2. Företagsdokumentation: Ett aktiebolag kräver mer omfattande dokumentation än ett handelsbolag. För att sälja ett aktiebolag måste man förbereda och uppdatera företagets stadgar, årsredovisningar, bolagsordning och andra juridiska dokument. För ett handelsbolag är dokumentationskraven vanligtvis mindre omfattande.
 3. Ansvar för skulder: Ett av de mest signifikanta skillnaderna är ägarnas ansvar för bolagets skulder. I ett aktiebolag är ägarna normalt sett inte personligt ansvariga för bolagets skulder utöver det kapital de har investerat. I ett handelsbolag är ägarna däremot personligt ansvariga för bolagets skulder, vilket innebär en högre risk för ägarna.
 4. Försäljningspris och värdering: På grund av skillnaderna i juridisk struktur och ansvar kan försäljningspriset och värderingen av ett aktiebolag och ett handelsbolag skilja sig åt. Aktiebolagets försäljningspris kan vara högre på grund av det lägre personliga ansvar som ägarna har. Handelsbolagets försäljningspris kan vara lägre på grund av det högre personliga ansvar och den lägre graden av juridisk struktur.
 5. Skattekonsekvenser: Skattekonsekvenserna kan också skilja sig åt beroende på bolagstyp och försäljningens struktur. Det är viktigt att ta hänsyn till skattefrågor och söka professionell skatterådgivning för att optimera skatte effektiviteten vid försäljning av både aktiebolag och handelsbolag.

Sammanfattningsvis finns det skillnader i juridisk struktur, ansvar, dokumentation, försäljningspris och skattekonsekvenser mellan att sälja ett aktiebolag och ett handelsbolag. Det är viktigt att förstå dessa skillnader och anpassa försäljningsstrategin och processen därefter. Att söka professionell rådgivning är avgörande för att säkerställa en framgångsrik försäljning oavsett bolagstyp.

 

Tips och råd för framgångsrik försäljning

 

 1. Förberedelse och planering: Utvärdera noga ditt företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot innan du påbörjar försäljningsprocessen. Förbered alla nödvändiga dokument och information i förväg, inklusive finansiell dokumentation, avtal och juridiska dokument.
 2. Fastställ ett realistiskt försäljningspris: Genomför en grundlig företagsvärdering för att fastställa ett realistiskt försäljningspris. Detta bör baseras på en objektiv bedömning av företagets tillgångar, intäkter, vinster och tillväxtpotential.
 3. Marknadsföring och hitta rätt köpare: Använd en målinriktad marknadsföringsstrategi för att nå ut till potentiella köpare som är intresserade av din bransch och har de resurser som krävs för att genomföra köpet. Använd dig av professionell hjälp från företagsmäklare eller rådgivare för att identifiera och nå ut till lämpliga köpare.
 4. Förberedande due diligence: Se till att ditt företag är redo för en due diligence-undersökning genom att organisera och uppdatera alla relevanta dokument och information. Detta kommer att underlätta processen för köparen och bidra till att skapa förtroende.
 5. Förhandlingar och avtal: Var beredd att förhandla om försäljningspriset och villkoren för försäljningen. Var flexibel och öppen för att kompromissa för att nå en ömsesidigt fördelaktig överenskommelse. Se till att alla detaljer kring försäljningen tydligt specificeras i det skriftliga försäljningsavtalet för att undvika missförstånd eller tvister senare.
 6. Fokus på tid efter försäljning: Efter att försäljningen är slutförd, se till att hantera eventuella åtaganden eller förpliktelser gentemot köparen enligt avtalet. Se också till att informera dina anställda och andra intressenter om försäljningen och arbeta för en smidig övergång för att minimera störningar i verksamheten.
 7. Sök professionell rådgivning: Anlita erfarna och kompetenta rådgivare, inklusive advokater, revisorer och företagsmäklare, för att hjälpa dig genom försäljningsprocessen. Deras expertis och erfarenhet kan vara ovärderlig för att säkerställa en framgångsrik försäljning och skydda dina intressen.

Genom att följa dessa tips och råd kan du öka dina chanser att genomföra en framgångsrik och lönsam försäljning av ditt företag. Det är viktigt att vara tålmodig, strategisk och noggrann under hela processen för att uppnå önskat resultat.

 

Vad kan Metric stötta med inför att sälja företag?

 

Vi på Metric kan stötta kunder med viss del i värdering av produktionsbolag, men även snabbavveckling av ett redan vilande bolag. Kontakta oss så berättar vi närmare vad vi kan hjälpa till med. Nedan kommer lite mer information kring just snabbavveckling av vilande bolag. 

 

Snabbavveckling vilande bolag

 

Att genomföra snabbavveckling av ett redan vilande bolag innebär att avsluta bolagets verksamhet och avveckla dess ekonomiska förpliktelser på ett effektivt sätt, trots att bolaget redan är vilande. Processen för snabbavveckling av ett redan vilande bolag kan vara liknande den för ett aktivt bolag, men det finns några specifika steg som kan vara relevanta:

 1. Uppdatera bolagets registerinformation: Innan du påbörjar avvecklingsprocessen är det viktigt att säkerställa att bolagets registerinformation är uppdaterad hos Bolagsverket. Det kan innebära att rapportera in eventuella förändringar av bolagets adress, styrelsemedlemmar eller annan relevant information.
 2. Förberedelse och beslut: Liksom med ett aktivt bolag måste ägare eller styrelse fatta ett beslut om att avveckla det redan vilande bolaget. Detta beslut kan tas vid en bolagsstämma eller genom andra beslutsfattande organ i enlighet med bolagets stadgar och lagstiftning.
 3. Upprättande av avvecklingsplan: Utarbeta en avvecklingsplan som beskriver hur bolaget ska avvecklas och vilka åtgärder som måste vidtas för att slutföra processen. Eftersom bolaget redan är vilande kan det vara viktigt att identifiera och hantera eventuella kvarstående skulder eller förpliktelser samt att ta itu med eventuella rättsliga frågor som kan uppstå.
 4. Avveckling av tillgångar och skulder: Liksom med ett aktivt bolag måste det redan vilande bolaget sälja sina tillgångar och använda intäkterna för att betala av sina skulder och förpliktelser. Det kan vara nödvändigt att inleda förhandlingar med fordringsägare eller andra berörda parter för att säkerställa en smidig avvecklingsprocess.
 5. Avslutning av bolaget: När alla tillgångar har avvecklats och skulderna har betalats av kan det redan vilande bolaget avslutas formellt genom avregistrering hos Bolagsverket. Detta innebär att bolaget inte längre finns som en juridisk enhet och att dess verksamhet avslutas.

Metric Redovisningshuset kommer att vara behjälpliga hela vägen och vi kommer basera vårt pris på bolaget efter justerat eget kapital minus vår kostnad. Kontakta oss eller läs mer här för att få mer information. 

Vill du veta mer?

Skicka in ditt namn och telefonnummer så hör vi av oss och berättar mer om hur Metric Accounting kan hjälpa ditt företag.